Správa

Valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia od 1.7.2024

Uverejnené: 26. marec 2023

Správa

Hromadná pripomienka

Vážení kolegovia,

v mene APVV bola uplatnená zásadná hromadná pripomienka verejnosti v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu novely zákona č. 461/2003 Z.z. (13. dôchodok od roku 2024).

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/707

Dôvodom je to, že v návrhu nie sú tí poberatelia výsluhového dôchodku, ktorým bol  priznaný výsluhových dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z.z., dovŕšili dôchodkový vek a nepoberajú starobný dôchodok a poberatelia invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodky a sirotského výsluhového dôchodku  priznaného podľa tohto zákona.

Keďže ide o zásadnú hromadnú pripomienku je potrebné túto podporiť najmenej 500 osobami.

Vzhľadom na uvedené Vás prosíme  o propagovanie tejto aktivity a informovaní svojich členov ako môžu túto pripomienku podporiť.

Stačí kliknúť na tento odkaz a postupovať podľa návodu.

Medzirezortné pripomienkové konanie končí 22.12.2023.

Informácia bude zverejnená aj na web stránke APVV.

Ďakujem, pekný deň

Ing. Peter Hargaš.

Uverejnené: 09. decembra 2023

Správa

Mimoriadna valorizácia dôchodkových dávok

Únia výsluhových dôchodcov schválila na valnom zhromaždení bezodkladné spracovanie a zaslanie žiadosti prezidentke SR a podnet verejnému ochrancovi práv SR na podanie návrhu na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy SR o súlade zákona č. 210/2023 Z. z. s čl. 12 ods. 2 Ústavy SR v spojení s čl. 39 ods. 1, na Ústavný súd SR v súvislosti s mimoriadnou valorizáciou dôchodkov.

Dôvod: Národná rada SR 23. 5. 2023 schválila novelu zákona č. 461/2003 z. z. o mimoriadnom valorizovaní dôchodkov s účinnosťou od 1. 7. 2023, resp. od 1. 1. 2024. Tým, že zákonodarca súčasne s novelizáciou zákona o sociálnom poistenci nenovelizoval aj zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov došlo k nezvýhodneniu časti výsluhových dôchodcov. Nečinnosť zákonodarcu tak predstavuje porušenie čl. 12 ods. 2 Ústavy SR v spojení s čl. 39 ods. 1 Ústavy SR

 

Ing. Peter Hargaš.

 

Uverejnené: 08. júla 2023

Správa

Dohoda o spolupráci

V stredu 19. apríla 2023 sa v priestoroch Prezídia Hasičského a záchranného zboru
uskutočnilo podpísanie Dohody o spolupráci medzi Hasičským a záchranným zborom a
občianskym združením Asociácia hasičov na dôchodku
.
Dohodu podpísali prezident HaZZ plk. Ing. Pavol Mikulášek a predseda asociácie Ing. Peter
Hargaš.

 

Uverejnené: 22. apríl 2023

Správa

Sme členom Únie výsluhových dôchodcov Slovenskej republiky

Asociácia hasičov na dôchodku sa stala členom záujmového združenia Únie výsluhových dôchodcov Slovenskej republiky (ÚVD SR).

Uverejnené: 12. marca 2023

Správa

Vláda schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z.

Novelizácia rieši čiastkový dôchodok. Nebude potrebné mať odrobených 15 rokov, aby mali výsluhoví dôchodcovia vyplácaný čiastkový dôchodok, stačí dosiahnuť len dôchodkový vek.

Na najbližšom zasadnutie NR SR v utorok 14. marca bude predložená novela zákona 461 o dôchodkovom zabezpečení. Mala by byť prerokovaná ako 40. bod v prvom čítaní.

 

Uverejnené: 11. marca 2023

Správa

Čiastkový dôchodok zo Sociálnej poisťovne​

Boli ste vojakom či policajtom? Od júla 2023 dostanete čiastkový dôchodok zo Sociálnej poisťovne + príklady
Od júla budúceho roka by mali mať nárok na čiastkový starobný dôchodok aj výsluhoví dôchodcovia, ktorí nesplnili podmienku 15 odpracovaných rokov.
Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý sa nachádza v pripomienkovom konaní. Poberateľom výsluhových dôchodkov sa tak zhodnotí…

 

Uverejnené: 8. november 2022

Príhovor predsedu ahd

Čo odznelo na valnom zhromaždení AHD v Žiline

Vážení členovia a sympatizanti Asociácie hasičov na dôchodku, koncom septembra 2022 sa na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity sa konalo Valné zhromaždenie Asociácie hasičov na dôchodku. Predkladám výňatok z vystúpenia predsedu asociácie.
 
VZ sa konalo až po dvoch rokoch pre pandemické opatrenia v súvislosti s Covid 19. V uplynulých dvoch rokoch asociácia prešla komplikovaným obdobím. Naše aktivity boli obmedzené na minimum. Už na jar 2020 bola vyhlásenia karanténa, ktorá s letnou prestávkou trvala celý rok. Karanténa znemožnila konanie plánovaných stretnutí našich členov na úrovni miestnych organizácií. Tieto mali byť základom pre ďalší rozvoj členskej základne asociácie. Stretnutia našich členov s ostatnými hasičmi na dôchodku sa však nepodarilo zvolať ani v máji a ani na jeseň. Rok 2021 nás zasiahol ešte tvrdšie. Najmä v prvom polroku bola činnosť orgánov asociácie takmer paralyzovaná a nemohlo sa konať ani valné zhromaždenie. Opakovala sa aj situácia s plánovanými stretnutiami dôchodcov. Avšak od apríla predsedníctvo AHD rokovalo raz mesačne pomocou video-konferencií čo nám umožnilo rýchlejšie reagovať na uvoľnenie karanténnych opatrení.
V tomto roku sa nám darí pokračovať v nastolenom trende a do dnešného dňa máme zriadené krajské výbory vo všetkých krajoch s výnimkou nitrianskeho kraja. Členská základňa sa postupne rozširuje a k dnešnému dňu máme založených 16 miestnych organizácií AHD a v nich 232 členov. Štruktúra asociácie zobrazuje jej súčasné potreby. Pozostáva z dvoch úrovní s právnou subjektivitou a to predsedníctvo AHD ako zastrešujúci orgán a miestne organizácie pracujúce samostatne spravidla na úrovni okresov. Veľmi dôležitým medzičlánkom oboch úrovní sú krajské výbory. Predseda miestnej organizácie je členom krajského výboru a predseda krajského výboru je členom predsedníctva. Takúto štruktúru a časté stretávanie sa predsedníctva považujeme za podstatu rýchleho prenosu informácií a požiadaviek vo vnútri asociácie.
 
Význam krajských výborov …

 

Uverejnené: 14. október 2022