Správa

Čiastkový dôchodok zo Sociálnej poisťovne

Boli ste vojakom či policajtom? Od júla 2023 dostanete čiastkový dôchodok zo Sociálnej poisťovne + príklady

Od júla budúceho roka by mali mať nárok na čiastkový starobný dôchodok aj výsluhoví dôchodcovia, ktorí nesplnili podmienku 15 odpracovaných rokov.
Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý sa nachádza v pripomienkovom konaní. Poberateľom výsluhových dôchodkov sa tak zhodnotí celkový počet odpracovaných rokov získaný v dôchodkovom systéme na Slovensku, a to systéme dôchodkového poistenia spravovanom Sociálnou poisťovňou, ako aj v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov.
„Vzhľadom na to, že cieľom právnej úpravy v tejto časti je precizovanie súčasného právneho stavu, kedy Sociálna poisťovňa už rozhoduje v súlade s ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, nepredpokladáme dodatočné vplyvy na rozpočet Sociálnej poisťovne,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. V záujme dodržania zásady rovnakého zaobchádzania sa pritom upraví aj spôsob výpočtu starobných, predčasných starobných a invalidných dôchodkov nad rámec ustálenej judikatúry. Touto úpravou sa rozšíri okruh poistencov, ktorí budú mať nárok na dôchodok zo Sociálnej poisťovne.
Zákon o sociálnom poistení sa má zosúladiť s ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu SR. Ide o judikatúru k posudzovaniu nároku na čiastkový starobný dôchodok poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby policajta a vojaka v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia v Sociálnej poisťovni v dĺžke kratšej ako 10, resp. 15 rokov.

Príklad prvý: Starobný dôchodok

Poberateľ výsluhového dôchodku získal 15 rokov poistenia za výsluhu rokov. Z tohto počtu má ale v tzv. kategóriách funkcií len 3 roky a zvyšných 12 rokov získal po roku 1999, kedy boli kategórie funkcií už zrušené. Okrem toho odpracoval 10 rokov v tzv. všeobecnom systéme sociálneho poistenia, t. j. poistné na dôchodkové poistenie platil do Sociálnej poisťovne. Počas obdobia poistenia v silových rezortoch sa jeho príjem pohyboval na úrovni 2-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve a po prechode do tzv. všeobecného systému to bolo 1,5 násobok priemernej mzdy. Dôchodkový vek dovŕši k 1. januáru 2023 kedy požiada o starobný dôchodok.

Súčasný právny stav:

Poistenec má nárok na výsluhový dôchodok, ale nárok na dôchodok zo Sociálnej poisťovne mu nevznikne, nakoľko pri posudzovaní podmienky na potrebné obdobie sa mu nezohľadnia obdobia dôchodkového poistenia získané za výsluhu rokov, teda do nároku na dôchodok sa poistencovi zohľadní len 10 rokov, čo je málo, keďže zákon stanovuje minimálne 15 odpracovaných rokov. Nemá nárok na starobný dôchodok, pretože nezískal potrebný počet rokov v kategóriách funkcií.

Navrhovaný právny stav:

Poistenec má nárok na výsluhový dôchodok a rovnako mu vznikne nárok na starobný dôchodok v Sociálnej poisťovni, nakoľko pri posudzovaní nároku sa mu zohľadní aj obdobie dôchodkového poistenia získané za výsluhu rokov, teda má celkom 25 odpracovaných rokov na posúdenie nároku na penziu.

Určenie sumy dôchodku v roku 2023:

V prvom kroku sa poistencovi sa určí tzv. teoretická suma starobného dôchodku TSD = obdobie dôchodkového poistenia + obdobie za výkon služby x priemerný osobný mzdový bod (vrátane období za výkon služby) x aktuálna dôchodková hodnota.
V druhom kroku zas čiastková suma starobného dôchodku = TSD x obdobie za výkon služby/ obdobie dôchodkového poistenia + obdobie za výkon služby
V treťom kroku sa určí suma starobného dôchodku ako rozdiel teoretickej sumy starobného dôchodku a čiastkovej sumy starobného dôchodku.
V našom prípade sa poistencovi určí priemerný osobný mzdový bod (ďalej len „POMB“) nasledovne.
POMB_neupravený, zjednodušený výpočet = (15*2 + 10*1,5)/25 = 45/25 = 1,80
POMB_upravený (§ 63 ods. 3 písm. d)) =1,25+ (1,8–1,25)*0,68 = 1,624
TSD v roku 2023 = 1,624* 25 * 16,6393 = 675,60 eura
Čiastková suma dôchodku = 675,6*15/25 = 405,40 eura
Suma starobného dôchodku = TSD – ČSD = 675,6 – 405,4 = 270,20 eura
Suma takto určeného dôchodku sa ešte valorizuje v roku priznania o 11,8 % a poistencovi by sa v roku 2023 vyplácala suma starobného dôchodku 302,20 eura.

Príklad druhý: Predčasný dôchodok

Výsluhový dôchodca získal 15 rokov poistenia za výsluhu rokov. Okrem toho odpracoval 14 rokov v tzv. všeobecnom systéme sociálneho poistenia, teda odvody platil do Sociálnej poisťovne. Počas obdobia poistenia v silových rezortoch sa jeho príjem pohyboval na úrovni 2,5-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve a po prechode do tzv. všeobecného systému to bolo na úrovni 2– násobok priemernej mzdy. Dôchodkový vek dovŕši v roku 2025. Tento poistenec ale požiada o výplatu predčasného dôchodku v prvom polroku 2023 dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku.

Súčasný právny stav:

Poistenec má nárok na výsluhový dôchodok, ale nie na predčasný dôchodok zo Sociálnej poisťovne, nakoľko pri posudzovaní podmienky sa mu nezohľadnia roky získané za výsluhu rokov, teda do nároku na penziu sa mu zaráta len 14 rokov, čo je nepostačujúce, nakoľko je potrebné odpracovať 15 rokov.

Navrhovaný právny stav:

Poistenec má nárok na výsluhový dôchodok a rovnako mu vznikne nárok na predčasný dôchodok zo Sociálnej poisťovne, nakoľko pri posudzovaní nároku sa mu zohľadnia aj odpracované roky získané za výsluhu rokov, teda má odpracovaných 29 rokov na posúdenie nároku na predčasný dôchodok.

Určenie sumy dôchodku v roku 2023:

V prvom kroku sa poistencovi sa určí tzv. teoretická suma predčasného starobného dôchodku TSD = obdobie dôchodkového poistenia + obdobie za výkon služby x priemerný osobný mzdový bod (vrátane období za výkon služby) x aktuálna dôchodková hodnota x percento krátenia za skorší odchod.
V druhom sa určí čiastková suma predčasného dôchodku = TSD x obdobie za výkon služby/ obdobie dôchodkového poistenia + obdobie za výkon služby.
V treťom kroku sa určí suma predčasného starobného dôchodku ako rozdiel teoretickej sumy predčasného starobného dôchodku a čiastkovej sumy predčasného starobného dôchodku.
V tomto prípade sa poistencovi určí priemerný osobný mzdový bod (ďalej len „POMB“) nasledovne.
POMB_neupravený, zjednodušený výpočet = (15*2,5 + 14*2)/29 = 65,5/29 = 2,2587
POMB_upravený = 1,25+ (2,2587–1,25)*0,68 = 1,936
TSD v roku 2023 = 1,936* 29 * 16,6393 * 0,875= 817,50 eura
Čiastková suma dôchodku = 817,5*15/29 = 422,90 eura
Suma predčasného starobného dôchodku = TSD – ČSD = 817,5 – 422,9 = 394,60 eura
Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká v roku 2023 od úrovne 375,10 eura.
Suma takto určenej predčasnej penzie sa ešte valorizuje o 11,8 % a poistencovi by sa v roku 2023 vyplácal predčasný dôchodok v sume 441,30 eura.

Príklad tretí: Invalidný dôchodok

Výsluhový dôchodca odpracoval 15 rokov poistenia za výsluhu rokov a aj 10 rokov v tzv. všeobecnom systéme sociálneho poistenia, teda odvody platil do Sociálnej poisťovne. V roku 2023 a vo veku 55 rokov sa stane invalidným mierou poklesu schopnosti pracovať o 75 %, kedy aj požiada o invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne.

Súčasný právny stav:

Poistenec má nárok na výsluhový dôchodok, ale nárok na invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne nemá, nakoľko pri posudzovaní podmienky na potrebné obdobie dôchodkového poistenia sa mu nezohľadnia obdobia dôchodkového poistenia získané za výsluhu rokov, teda do nároku na dôchodok sa mu zohľadní len 10 rokov, čo je nepostačujúce, nakoľko je potrebných aspoň 15 rokov.

Navrhovaný právny stav:

Poistenec má nárok na výsluhový dôchodok a rovnako mu vznikne nárok na invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne, nakoľko pri jeho posudzovaní sa mu započítajú aj roky za výsluhu rokov, teda má odpracovaných 25 rokov.

Určenie sumy dôchodku v roku 2023:

V prvom kroku sa poistencovi sa určí tzv. teoretická suma invalidného dôchodku TSD = obdobie dôchodkového poistenia + obdobie za výkon služby + obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku (tzv. dopočet obdobia) x priemerný osobný mzdový bod (vrátane období za výkon služby) x aktuálna dôchodková hodnota.
V druhom kroku sa určí čiastková suma invalidného dôchodku = TSD x obdobie za výkon služby/obdobie dôchodkového poistenia + obdobie za výkon služby
V treťom zas suma invalidného dôchodku ako rozdiel teoretickej sumy invalidného dôchodku a čiastkovej sumy invalidného dôchodku.
V našom prípade sa poistencovi určí priemerný osobný mzdový bod (ďalej len „POMB“) nasledovne.
POMB_neupravený, zjednodušený výpočet = (15*2 + 10*1,5)/25 = 45/25 = 1,8
POMB_upravený =1,25+ (1,8–1,25)*0,68 = 1,624
TSD v roku 2022 = 1,624* 34 * 16,6393 = 918,80 eura
Čiastková suma dôchodku = 918,8*15/25 = 551,30 eura
Suma invalidného dôchodku = TSD – ČSD = 918,8 – 501,3 = 367,50 eura
Takto určená suma invalidného dôchodku sa ešte valorizuje o 11,8 % a poistencovi by sa v roku 2023 vyplácala suma invalidného dôchodku 410,90 eura.
Zdroj: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
Prosím informujte hasičov – dôchodcov, ktorých sa to týka.
Prajem pekný deň.
predseda
Asociácie hasičov na dôchodku

Uverejnené: 8. november 2022