Príhovor predsedu ahd

Čo odznelo na valnom zhromaždení AHD v Žiline

Vážení členovia a sympatizanti Asociácie hasičov na dôchodku, koncom septembra 2022 sa na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity sa konalo Valné zhromaždenie Asociácie hasičov na dôchodku. Predkladám výňatok z vystúpenia predsedu asociácie.
Valné zhromaždenie sa konalo až po dvoch rokoch pre pandemické opatrenia v súvislosti s Covid 19. V uplynulých dvoch rokoch asociácia prešla komplikovaným obdobím. Naše aktivity boli obmedzené na minimum. Už na jar 2020 bola vyhlásenia karanténa, ktorá s letnou prestávkou trvala celý rok. Karanténa znemožnila konanie plánovaných stretnutí našich členov na úrovni miestnych organizácií. Tieto mali byť základom pre ďalší rozvoj členskej základne asociácie. Stretnutia našich členov s ostatnými hasičmi na dôchodku sa však nepodarilo zvolať ani v máji a ani na jeseň. Rok 2021 nás zasiahol ešte tvrdšie. Najmä v prvom polroku bola činnosť orgánov asociácie takmer paralyzovaná a nemohlo sa konať ani valné zhromaždenie. Opakovala sa aj situácia s plánovanými stretnutiami dôchodcov. Avšak od apríla predsedníctvo AHD rokovalo raz mesačne pomocou video-konferencií čo nám umožnilo rýchlejšie reagovať na uvoľnenie karanténnych opatrení.

V tomto roku sa nám darí pokračovať v nastolenom trende a do dnešného dňa máme zriadené krajské výbory vo všetkých krajoch s výnimkou nitrianskeho kraja. Členská základňa sa postupne rozširuje a k dnešnému dňu máme založených 16 miestnych organizácií AHD a v nich 232 členov. Štruktúra asociácie zobrazuje jej súčasné potreby. Pozostáva z dvoch úrovní s právnou subjektivitou a to predsedníctvo AHD ako zastrešujúci orgán a miestne organizácie pracujúce samostatne spravidla na úrovni okresov. Veľmi dôležitým medzičlánkom oboch úrovní sú krajské výbory. Predseda miestnej organizácie je členom krajského výboru a predseda krajského výboru je členom predsedníctva. Takúto štruktúru a časté stretávanie sa predsedníctva považujeme za podstatu rýchleho prenosu informácií a požiadaviek vo vnútri asociácie.

 Význam krajských výborov je daný aj tým, že sú kontaktným orgánom vo vzťahu ku krajským riaditeľstvách HaZZ MV SR. Miestne organizácie AHD sú zakladané články na úrovni okresov a to najmä z dôvodu stretávania sa bývalých kolegov – hasičov a zachovanie ich prepojenia dôchodcov na svoje bývalé pracoviská.
Stanovy AHD umožňujú aj iným skupinám hasičov na dôchodku spolupracovať s našou asociáciou, prípadne sa stať našim družobným partnerom. Tu sme chceli vytvoriť priestor pre tých dôchodcov, ktorí pracovali napríklad v závodných útvaroch, prípadne skupiny hasičov na dôchodku, ktorí sa nechcú stať členmi našej asociácie ale ich záujmy sú blízke záujmom našej asociácie.

 

My v predsedníctve dnes chápeme hlavné poslanie asociácie ako koordinátora pre vzájomné stretnutia hasičov na dôchodku. Pozitívom týchto stretnutí je, že tieto stretnutia otvárajú priestor pre odhaľovanie problémov s ktorými sa naši členovia na dôchodku stretávajú. Hovoriť o svojich problémoch dáva priestor na vzájomnú podporu a pomoc zo strany asociácie. Je potrebné si uvedomiť, že ak sa o probléme nevie nedá sa riešiť. Pozitívna je aj vzájomná solidarita. Ak je cítiť jednotný postoj členov a vzájomná podpora, dajú sa zdolať aj veľké prekážky.

Naša asociácia má už za sebou vlastné skúsenosti s vybavovaním diskriminačných káuz. Najmä diskriminačné odoberanie výsluhových dôchodkov ale aj neochotou sociálnej poisťovne započítavať odrobené roky u hasičov pri vybavovaní starobného dôchodku. Pre nás otvorenou otázkou zostáva získať niektoré sociálne výhody aj pre starobných a invalidných dôchodcov. Najmä v oblasti rekreačných a sociálnych služieb. Aj tu by sa dali veci riešiť s väčším elánom, ak by sa aktívne zapojili aj členovia AHD, ktorých sa táto otázka priamo dotýka. Pomoc a podpora zo strany asociácie je zaručená.

V týchto súvislostiach sa otvára otázka, či sú už všetky problémy so sociálnym zabezpečením za nami. No zdá sa, že musíme počítať skôr s opakom. Ešte stále nevieme čo nás v budúcnosti čaká a či nebudú nasledovať ďalšie pokusy o znevýhodňovanie hasičov na dôchodku v celospoločenskom sociálnom systéme. Dnes je na stole otázka valorizácie dôchodkov. Neustále sa prejavuje snaha rôznymi spôsobmi obmedzovať výšku valorizácie. Máme šťastie, že v tejto oblasti spolupracujeme s Asociáciou policajtov vo výsluhe. V jej vedení sú fundovaný ľudia, ktorí dôsledne sledujú snahy o zásahy v sociálnom zabezpečení výsluhových dôchodcov. Dnes je naša asociácia pridruženým členom APVV a my sa snažíme byť nápomocní a solidárni pri podávaní stanovísk a návrhoch na riešenie sociálnych opatrení.

 

Najdôležitejším partnerom pre našu asociáciu je Hasičský a záchranný zbor MV SR. Náš vzájomný vzťah vychádza zo snahy o zvýšenie aktivity našich členov a zabezpečení ich hodnotnejšieho života na dôchodku. V tomto smere sme rokovali s prezidentom Hasičského a záchranného zboru o možnosti dôchodcov stretávať sa na hasičských staniciach, v ktorých naši členovia slúžili a napĺňali svoje poslanie. Odozva bola pozitívna, pán prezident nám vyšiel v ústrety. Ďalším bodom je v súčasnosti dopracovanie dohody o spolupráci medzi Prezídiom HaZZ SR MV a Predsedníctvom AHD.
Vzájomné prepojenie HaZZ a AHD vychádza aj z toho, že bývalí hasiči, ktorí sú dnes na dôchodku môžu poskytovať prezídiu cenné informácie o živote a potrebách hasičov na dôchodku, poukazovať na problémy, s ktorými sa stretávajú a predkladať podnety na ich riešenie. Tak podpora činnosti asociácie dáva podmienky pre prípravu opatrení, ktoré sa v budúcnosti budú dotýkať súčasných príslušníkov zboru. Takáto interakcia medzi dôchodcami a aktívnymi hasičmi je viac ako žiadúca. Všetci dôchodcovia boli aktívnymi hasičmi a dnešní aktívni hasiči budú skôr alebo neskôr na dôchodku. To by malo byť mottom ich vzájomných vzťahov.

Uverejnené: 14. október 2022